Regulamin korzystania ze sklepu szkoladobregohandlu.pl oraz kursy.szkoladobregohandlu.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy szkoladobregohandlu.pl, działający pod adresem: https://szkoladobregohandlu.pl/ oraz https://kursy.szkoladobregohandlu.pl/ zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez ANOTHER VIEW STUDIO SP. Z O. O. z siedzibą przy ul. Krzeszowskiej 68F/208, 23-400 Biłgoraj wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0000820936, NIP 9182174040, REGON 385139610, e-mail kontakt@anotherview.pl.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu. 
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu szkoladobregohandlu.pl w hiperlink „Regulamin”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu szkoladobregohandlu.pl oraz kursy.szkoladobregohandlu.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.


§ 2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie na Kurs i zawiera Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domenami: https://szkoladobregohandlu.pl/ oraz https://kursy.szkoladobregohandlu.pl/, za pośrednictwem którego Klient może nabyć kursy.

Sprzedawca – Another View Studio sp. z o. o., ul. Krzeszowska 68F, 23-400 Biłgoraj, NIP 9182174040, REGON 385139610, prowadząca sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.

Kursy – treści cyfrowe stanowiące treści edukacyjne, które są udostępniane Klientom nabywającym je bezpośrednio w Sklepie.

Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Kursu do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności nazwę Kursu.

Newsletter – Usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta nieodpłatnie i polega na przesyłaniu cyklicznych, elektronicznych wiadomości zawierających informacje o Sklepie. Treść wiadomości może obejmować materiały o charakterze edukacyjnym i marketingowym, e-booki, a także aktualności dotyczące ofert, promocji i nowości wprowadzanych przez Sprzedającego.

Subskrypcja – usługa dostępu do Kursów świadczona przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu polegająca na udostępnieniu ich Klientowi na czas określony podczas zawierania Umowy w zamian za dokonywanie płatności cyklicznych.

Usługa – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, świadczona bez jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Klienta (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 576, ze zm.).


§3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). 
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca i w celu korzystania ze Sklepu oraz realizacji uprawnień wynikających z zakupionych Kursów, niezbędny jest sprzęt i system spełniający następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,
  5. posiadanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  6. możliwość odtwarzania plików wideo.
 4. Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzania zmian w zawartości Kursów. Zmiana taka jest traktowana jako mająca na celu zachowanie zgodności Kursu z Umową Sprzedaży. Jakiekolwiek inne zmiany Kursów, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach o czym Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.
 5. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Zgoda na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.
 7. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Kursów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
 8. Wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu Sprzedawca umożliwia darmowy dostęp do usługi bezpłatnego przesyłania zamówionej informacji handlowej („Newsletter”). 
 9. W celu skorzystania z usługi Newsletter należy podać swój adres e-mail w przeznaczonym do tego formularzu i nacisnąć przycisk „Zapisz się do Newslettera” lub równoważny. Usługa Newslettera świadczona jest do momentu wycofania zgody, poprzez naciśnięcie linku wyrejestrowującego zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera.
 10. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

 1. Sprzedawca umożliwia zakup Kursów w Sklepie.
 2. Klient może nabyć dostępne w Sklepie Kursy poprzez złożenie Zamówienia, klikając przycisk „Opłać”, wówczas do zawarcia Umowa Sprzedaży dochodzi na zasadach określonych w niniejszym paragrafie regulaminu.
 3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Klient wybiera Kursy, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów i informacji zawartych na stronie sprzedażowej, a następnie na stronie internetowej Sklepu.
 4. Klient w celu zakupu Kursów dodaje je do Koszyka. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość Koszyka, dodać bądź usunąć Kursy, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 5. W procesie Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, sposób płatności i inne. Klient w toku procesu Zamówienia nie dokonuje rejestracji.
 6. Podany adres e-mail może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. Newsletter) zaznaczając odpowiedni checkbox.
 7. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@anotherview.pl.
 8. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 9. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w toku składania Zamówienia. 
 10. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach przedmiotu sprzedaży,
  2. łącznej cenie dodanych do koszyka Kursów wraz z podatkami, a także opłatach za dostarczenie lub o innych kosztach (o ile występują),
  3. możliwości odstąpienia od umowy.
 11. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 12. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 13. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera się również potwierdzenie złożonych przez Klienta oświadczeń w przedmiocie żądania spełnienia świadczenia przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy. 
 14. Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpływu środków z tytułu ceny z Umowy Sprzedaży bądź otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty od operatora płatności. Wyjątek stanowią zamówienia złożone przez Klientów drogą mailową, które są realizowane wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. W przypadku złożenia zamówienia drogą mailową poza wskazanymi godzinami roboczymi, jego realizacja rozpocznie się następnego dnia roboczego.
 15. Realizacja Zamówienia na Kurs następuje poprzez nadanie dostępu do kursu na platformie: kursy.szkoladobregohandlu.pl. Kurs uważa się za dostarczony w chwili, gdy dane dostępowe zostały dostarczone Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail.
 16. Cena Kursów podawana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena podana przy Kursach jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. 
 17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na cenę Kursu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. 
 18. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 19. Klient może dokonać płatności ceny za zakupione Produkty w następujący sposób:
  1. płatność kartą kredytową/debetową poprzez elektroniczny system stripe.com,
  2. szybkie przelewy (w tym blik)
 20. W przypadku zakupu dostępu w Subskrypcji na czas nieokreślony (dożywotni), Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia działania usługi przez okres minimum 1 roku. W przypadku zakończenia utrzymywania usługi w okresie pierwszego roku, Właściciel zwróci Klientowi cenę w proporcjonalnej wysokości do pozostałego czasu wykupionej Subskrypcji przy założeniu jej trwania przez 1 rok.

§5. PRZEDSPRZEDAŻ

 1. Sprzedawca może prowadzić przedsprzedaż wybranych Kursów.
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Kursu przed jego premierą w obniżonej cenie.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Kursy nowe i cechujące się małą dostępnością, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 4. Termin dostępności Kursów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Kursu (na stronie z przyciskiem kierującym do Koszyka).
 5. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że opis oferty przedsprzedaży stanowi inaczej.

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 28 stycznia 2020 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie e-mail zgodnie z § 4 ust. 13.
 2. Choć ustawowe prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży jest wyłączone, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Kursu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu maksymalnie 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 3. Wszelkie zwroty należności wynikające z pkt 2. będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie Kursu zgodnego z umową sprzedaży. 
 2. Za wszelkie wady Kursu ujawnione w ciągu dwóch lat od dostarczenia odpowiada Sprzedający, przy czym wady ujawnione w ciągu roku od dostarczenia uznaje się za istniejące w momencie dostawy, chyba że Sprzedający wykaże inaczej.
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje sytuacji, gdy:
  1. Wady wynikają z niekompatybilności środowiska cyfrowego klienta z wymaganiami technicznymi serwisu Sprzedawcy, a Klient nie podjął współpracy ze Sprzedawcą w celu rozwiązania problemu kompatybilności.
  2. Brak zgodności Kursu wynika z niezainstalowania aktualizacji przez Klienta, o których Klient został poinformowany przez Sprzedawcę.
 4. Konsument ma prawo złożyć reklamację w związku z brakiem zgodności Kursu z Umową Sprzedaży w ciągu roku od zauważenia wady.
 5. Reklamacje są składane zgodnie z procedurą określoną w §9 Regulaminu.
 6. Konsument może skorzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie o prawach konsumenta w zakresie wad produktu.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży z powodu wady, Sprzedający może zaprzestać udostępniania Kursu Klientowi, w szczególności poprzez zablokowanie konta.

§8. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z rękojmią lub funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać na adres: ul. Krzeszowska 68F/208, 23-400 Biłgoraj, a, z dopiskiem „Reklamacja Szkoła Dobrego Handlu”, lub e-mailem na adres: kontakt@anotherview.pl. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe i opis problemu.
 2. Sprzedawca odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania.Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub w zwrotnej wiadomości e-mail.
 3. Niezadowolony Klient może zwrócić się do sądu lub skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu, w tym mediacji lub sądu polubownego, zgodnie z procedurami dostępnymi na stronie UOKiK. Rozwiązywanie sporów pozasądowych jest darmowe.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9. ZMIANY REGULAMINU I DOSTĘPNOŚĆ SKLEPU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, informując o tym w Sklepie na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 2. Zamówienia złożone przed zmianami są realizowane według starych zasad.
 3. Sprzedawca dąży do utrzymania działania Sklepu bez ograniczeń czasowych, zastrzega sobie jednak możliwość wystąpienia przerw technicznych jak również prawo do całkowitego zakończenie działalności.

§ 10. OPINIE KLIENTÓW

 1. Na stronach z opisami Kursów Sprzedawca zamieszcza opinie Klientów
 2. Opinie zamieszczane są na stronach Sprzedawcy tylko po uprzednim udzieleniu zgody przez Klienta.
 3. Klient ma prawo wycofać zgodę na publikację opinii o Kursie. W celu wycofania zgody Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@anotherview.pl. Udzielenie odpowiedzi i usunięcie opinii jest realizowane w terminie 7 dni roboczych.


§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
 2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
 4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych korzystających ze Sklepu jest Another View Studio z siedzibą ul. Krzeszowska 68F/208, 23-400 Biłgoraj. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności”.
 2. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Sklepu lub świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@anotherview.pl. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.
 3. Postanowienia regulaminu stosuje się również do sytuacji, gdy Klient podaje swoje dane osobowe w przypadku zapisania się na Newsletter.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 20 grudnia 2023 roku.